www.xabia.org

Registre d'activitats de tractament

 

L'article 30 del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), estableix que cada responsable portarà un registre de les activitats de tractament que efectua i amb la informació indicada a continuació:

  • El nom i les dades de contacte del responsable i del delegat de protecció de dades.
  • Els fins del tractament.
  • Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.
  • Les categories dels destinataris de les dades.
  • Les transferències de dades personals, si n'hi ha.
  • Els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades, quan sigui possible.
  • Una descripció general de les mesures

Així mateix, segons es regula en l'article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), totes les entitats incloses en l'article 77.1 d'aquesta llei orgànica hauran de fer públic un inventari dels seus tractaments en el qual constarà la informació establerta en l'article 30 del RGPD i la seva base legal legitimadora per al tractament de les dades de caràcter personal.

De conformitat amb aquesta normativa, es duu a terme un registre de les activitats de tractament efectuades per l'AJUNTAMENT DE XÀBIA:

 

 

 

No hi ha descripció per a este apartat

x